YARDIM KURULUŞLARINDA İSTİHDAM POLİTİKASI VE İHH PERSONEL PROFİLİ
Süleyman Kurt tarafından yazıldı.    |    09.04.2012

 

1.GİRİŞ

Çalışmamızda insani yardım kuruluşları özelinde Sivil Toplum Kuruluşlarında gönüllü ve personel ilişkileri ile çalışma koşullarını ele alacağız. İnsani yardım kuruluşlarında yer alan bölümler, bu bölümlerde istihdam edilen personellerin özellikleri, işe alım süreçleri gibi hususlarda şirketlerin İK yönetimi ile STK’ların İK Yönetimi arasındaki farklara değineceğiz.

Bu kapsamda uluslar arası bir yardım kuruluşu olarak, personel profili, çalışma ilişkileri, iş yaşamı, iş koşulları gibi konularda İHH İnsani Yardım Vakfı örneğini ele alacağız.  Öncelikle litetarür taraması ve kavramlar üzerine duracağız. Ardından İHH özelinde personelin demografik özellikleri, eğitim, yaş, cinsiyet gibi hususları ele alacağız.

 

2.İNSANİ YARDIM KURULUŞLARI HAKKINDA GENEL BİLGİLER

2.1.İNSANİ YARDIM KURULUŞU

İnsani yardım kuruluşları, savaş, doğal afet, açlık, susuzluk, hastalıklar gibi nedenlerle yardıma ihtiyacı olanlara insani yardım ulaştırmak, toplamak, dağıtmak ve bu yardım faaliyetlerini organize etmek için kurulmuş kurumsal yapılardır. Yardım faaliyetlerini belirli bir disiplin dahilinde koordine eden ve ihtiyaç sahipleri ile yardımseverleri buluşturan köprü vazifesi gören kuruluşlar bu faaliyetleri belirli bir disiplin ve profesyonellikte gerçekleştirerek alanında önemli bir boşluğu doldurmakta ve sosyal refaha katkı sağlamaktadır. Aynı zamanda birer sivil toplum kuruluşu da olan İnsani Yardım Kuruluşları aşağıdaki temel özellikleri de bünyesinde barındırmaktadır.

 

2.1.1.Kar Amacı Gütmemek

Sivil Toplum Kuruluşları kişisel kâr veya kazanç için faaliyet göstermeyen kuruluşlardır.  Ancak bu kuruluşlar da sürekli olarak çalışanlar, yaptıkları işin karşılığında belli bir ücret alabilmektedir. Ayrıca gelir getirici faaliyetlerde bulunabilmekle beraber, elde edilen bu gelirleri üyelerine dağıtamazlar. (Seyyar, Ali ve Adalı, Ömer, Türkiye'de Yoksullukla Mücadelede STK'ların Rolleri ve Önemleri)

 

2.1.2.Bağımsızlık (Özerklik)

Sivil toplum kuruluşlarının siyasal iktidar karşısında bağımsız olmalarını ifade etmektedir. Bu bağlamda, bu kuruluşlara yasak uygulanmaması ve devlet tarafından yönlendirilmemeleri önemlidir. STK'lar ilgili yasalar veya üyelerin kurumsal denetim için yetki verdiği kurullarca denetlenmektedirler.

Bu durum, STK'ların merkezi ve mahallî idarelerden bağımsız oldukları anlamına geldiği gibi, kamu yararı konusunda siyasi partilerden farklı işleyişe sahip oldukları anlamına da gelmektedir. STK'lar her ne kadar devlet yapıları dışındaysa da, gerektiğinde devlet kurumları ile yakın işbirliği içine girebilmektedirler. (Seyyar, Ali ve Adalı, Ömer, Türkiye'de Yoksullukla Mücadelede STK'ların Rolleri ve Önemleri Sayfa 190)

 

2.1.3.Gönüllülük

STK'ların ayırt edici karakteristik özelliği gönüllülük esasına dayanmalarıdır. Bu nitelikleri, STK'lardan bireysel düzeydeki beklentiler ile yakından ilişkilidir. Sivil toplum kuruluşları içinde yer almaya kimse zorlanamaz. (Seyyar, Ali ve Adalı, Ömer, Türkiye'de Yoksullukla Mücadelede STK'ların Rolleri ve Önemleri Sayfa 190)

STK'ların kurulmasını öneren ya da engelleyen hiçbir yasal düzenlemenin olmaması gerektiği gibi, katılımın da gönüllü olarak gerçekleşmesi gerekmektedir. Kısacası, üye kabulünü esas alan ve üyelerinin demokratik katılımına imkân tanıyan kuruluşlar ancak sivil nitelik taşımaktadır. (Coşkun, Atayeter, Özilhan, Derya, ve Aslan, Şebnem, "Sivil Toplum Kuruluşlarında Bilgi Teknolojileri Kullanımının Örgüt Yapısı ve Performansına Etkileri)

2.1.4. Vizyona ve Bir İdeale Sahip Olmak

STK'lar, amaçları ve buna bağlı değerleri doğrultusunda gayretli faaliyetlerde bulunmaktadırlar. Genelde STK'ların hedefleri kendileriyle sınırlı değildir. İşsizlik, ayrımcılık, yoksulluk ve yabancı düşmanlığıyla mücadele, çevre, ticaret, kalkınma, sosyal refah, insan hakları ve gelişmekte olan ülkelere yardım gibi çeşitli konularda vatandaşların görüş ve isteklerine tercüman olmaktadırlar. Kısa ve uzun vadeli kampanyalar ve çeşitli etkinliklerle gündem oluşturmakta ve başka araçlarla sesini yeterince duyuramayanların sesi olarak hareket etmektedirler.

STK'ların temel amacı, devlet karşısında güçsüz kalan siyasal oluşumların arkasındaki toplumsal desteği artırmak ve bilinçli yurttaş katılımlarını güçlendirmektir. Dayanışma ve sosyal amaçlı bir hizmet üretimini ön plana çıkaran STK'ların gerçekleştirdiği faaliyetlerin en belirgin özelliği, yardımsever nitelikli kuruluşlar olmalarıdır. (Pekmezci, Mustafa, Gürsoy, Sivil Toplum Kuruluşlarında Yönetim ve Yönetici Profili)

 

            3.İNSANİ YARDIM KURULUŞLARININ ÇALIŞMA           ALANLARI

            İnsani yardım kuruluşları aşağıdaki alanlarda çalışmalarını sürdürmektedirler. Bu alanlara göre personel ve gönüllü istihdamı gerçekleştirilmektedir.

 

3.1.Acil Yardım Çalışmaları

İnsani yardım kuruluşları savaş, çatışma ve doğal afet gibi kriz durumlarına en hızlı şekilde müdahale ederek mağdurların acil ihtiyaçlarını karşılarlar.

Arama kurtarma çalışmaları ve teknik malzeme yardımları yapar, acil barınma ve ihtiyaç ünitelerinin kurulmasını sağlar, prefabrik konutlar, çadır kentler, geçici köyler, seyyar mutfak ve aşevleri, seyyar banyo ve tuvaletler kurmak suretiyle acil müdahalelerde bulunurlar.

 

3.2.Acil Sağlık Yardımları

Gezici sağlık hizmetleri, geçici sağlık tesisleri, ilaç ve tıbbi malzeme yardımları, sağlık taramaları, ameliyat ve diğer tedavi hizmetleri gibi hizmetler sunarlar. Doğal afet ve savaşların yaşandığı bölgelere yönelik yapılan çalışmalar da insani yardım kapsamında ele alınmaktadır.(www.ihh.org.tr)

 

3.3. Gıda Yardımları

Acil gıda programları, kurban programı, ramazan kumanya ve iftar dağıtımı çalışmaları ve geçici aşevleri, sürekli ihtiyaç bölgelerinde gıda dağıtımı gibi faaliyetlerin koordine edilmesi.

 

3.4.Kimsesiz Çocuklara Yardım Programları

Yetimhane kompleksi inşa edilmesi ve işletmeleri; savaş, deprem ve sair sebeplerle yetim kalan çocukların gıda, giyim, eğitim, sağlık, barınma vb. ihtiyaçlarının karşılanması faaliyetlerinin organize edilmesi. Kimsesiz çocuklar ile ilgili olarak çeşitli program ve projelerin gerçekleştirilmesi.

 

3.5.Barınma ve Giysi Yardımları

Prefabrik köy, çadır kentler, savaş ve doğal afetlerden dolayı yıkılan evlerin yeniden inşası, zarar görmüş evlerin tadilatı, ihtiyaç sahiplerine sürekli giysi dağıtımı gibi yardım faaliyetlerin organizasyonu.

 

3.6.İş - Meslek Edindirme Projeleri

Ailelere balıkçı tekneleri, çiftçilik, marangozluk, terzilik, boyama, nakış gibi meslek edindirme kursları ile ihtiyaç sahibi bölgelerde meslek kurslarının organize edilmesi.

 

3.7.Tesis ve Altyapı Yardımları

Kreş, ilköğretim kurumu, lise, üniversite, enstitü, gençlik merkezi, camii, ibadethane, yetimhane, kadın sığınma evleri ve benzer farklı tür ve düzeylerde kurumların inşası ve / veya tadilatı; fen laboratuarı, bilgisayar laboratuarı, kütüphane, spor salonu ve benzeri eğitim birimi inşa ve / veya tadilatı gibi çalışmaların organize edilmesi.

Su kuyuları ve atık su kanallarının yapımıyla ihtiyaç sahibi ülke ve bölgelerin altyapı çalışmalarının gerçekleştirilmesi.

 

3.8.Eğitim Araç Gereçleri Yardımları

Öğrencilere yönelik çantalar, eğitim setleri, okul kıyafeti, yardımcı ders araç gereci ve benzeri farklı mahiyetlerdeki eğitim materyalleri ihtiyaçlarının karşılanması, eğitim kurumlarında asli ve yardımcı ders araç gereçleri ihtiyaçlarının karşılanması gibi çalışmaların gerçekleştirilmesi.

 

3.9.Sağlık Yardımları

Sağlık tesis ve altyapı yardımları ile mobil poliklinik ve sağlık otobüsü, yerleşik hastane ve poliklinikler, geçici sağlık çadırları, ilaç ve tıbbi malzeme desteği, sahra çadırları, ambulans destekleri gibi organizasyonlarla sağlık yardımlarının sağlanması.

Ayrıca, katarakt ameliyatları, gönüllü sağlık personelinin bölgelerde istihdamı, bağımlılık yapan madde kullanan gençlerin rehabilitasyonu, AIDS hastalarının rehabilitasyonu, sağlık taramaları, koruyucu hekimlik çalışmaları gibi yardım faaliyetlerinin de gerçekleştirilmesi.

 

3.10.Kültürel Etkinlikler

Yine insani yardım kuruluşları yukarıdaki işlevlerinin yanı sıra panel, sempozyum ve uluslararası konferanslar düzenlemek, yaşanan sorunlara ilişkin raporlar hazırlamak, süreli yayınlar ve internet aracılığı ile kamuoyunu bilgilendirmek, kitaplar yayınlamak, miting ve basın açıklamaları yapmak, radyo ve televizyon programları hazırlamak, yarışmalar ve geceler düzenlemek gibi faaliyetler de gerçekleştirmektedir.

 

4.İNSANİ YARDIM KURULUŞLARININ ALT BİRİMLERİ VE ORGANİZASYON YAPISI

İnsani yardım kuruluşları kendi içerisinde birimlerden ve hiyerarşik bir yapıdan oluşmaktadır. Bu yapıların ilgili yardım kuruluşundaki konumuna göre istihdam boyutları değişiklik göstermektedir.

 

4.1. İnsani Yarım Kuruluşlarında Alt Birimler

İnsani yardım kuruluşları, işletmelere göre daha farklı bir organizasyon yapısı içermektedirler.

Buna göre ortalama bir yardım kuruluşunda şu birimler yer almaktadır;

 Ar – Ge Birimi, Arşiv, Basın Birimi, Bilgi İşlem Birimi, Dış İlişkiler Birimi, Gönüllü İlişkileri Birimi, Halkla İlişkiler Birimi, İdari İşler Birimi, Çağrı Merkezi Birimi, İnternet ve Web Birimi, Muhasebe Birimi,  Prodüksiyon Birimi, Satın Alma Birimi, Tanıtım Birimi, Yurtiçi Yardımlar Birimi olarak kategorize edilebilir. Bu birimlerin sayısı ve niteliği organizasyona özel olarak farklılaşabilir. (Bal, Şemsettin, İnsan Kaynakları Müdürü, Mülakat)

Buna göre ilgili birimlerin gerektirdiği ölçüde personel istihdamı sağlanmakta ve buna göre yapılandırılmaktadır.

 

3.2. İnsani Yardım Kuruluşlarında Organizasyon Yapısı

Yardım kuruluşlarında kurumsal hiyerarşi başkanlık sistemi şeklinde gerçekleşmektedir. Buna göre ortalama bir yardım kuruluşu aşağıdaki gibi bir organizasyon yapısına sahip olur.

·         Yüksek Denetleme Meclisi

·         Genel Başkan

·         Yönetim Kurulu

·         Başkan Yardımcılıkları

·         İcra Kurulu

·         Koordinatörlükler

·         Birimler

·         Personel

 

4.İNSANİ YARDIM KURULUŞLARINDA İSTİHDAM

 

4.1.Personel Seçiminde Aranan Özellikler

Bir insani yardım kuruluşunda profesyonel personel istihdam edileceği zaman öncelikle personelin kuruluşun taşıdığı hassasiyetlere bağlılığı, görevlendirileceği departmanın gerektirdiği teknik bilgileri ihtiva etmesi, ihtiyaç duyulan makine ve teçhizatı kullanma yeteneği gibi konulara dikkat edilmektedir. (Bal, Şemsettin, İHH İnsan Kaynakları Müdürü, Mülakat)

Ayrıca görevlendirileceği bölüm ile ilgili olarak edinmiş olduğu piyasa tecrübesi de dikkat edilen hususlar arasında yer almaktadır.

 

4.2. Yardım Kuruluşlarında Nitelikli İnsan Faktörünün Çalışmalara Katkısı

Yetişmiş iş gücünün yardım kuruluşlarındaki önemi, bu çalışmaların daha başarılı sürdürülebilmesi için önemli bir unsur olmaktadır. Bu konuda teknik alanlarda istihdam edilen personelin işin gerektirdiği teknik yeterliliğe sahip olması, yardım çalışmalarının daha sorunsuz ve daha başarılı sürdürülebilmesi, dolayısıyla da daha fazla ihtiyaç sahibi kimseye ulaşılabilmesi anlamına gelmektedir. Alanında mesleki yeterliliğe sahip kişilerin personel olarak kurumlara katkıları önem arz etmektedir.

 

4.3. İnsani Yardım Kuruşlarında Profesyonel Yöneticiler

STK’larda görev alanların tümü gönüllü sıfatını taşımayabilir, bunların içinde ücretli çalışanlar da bulunmaktadır. Ücretli çalışanlar içindeki üst kademe yönetimde yer alanlar, “profesyonel yönetici” olarak adlandırılmaktadır. Bunların yanında bir de ücretli çalışanlar vardır. Bunlara da, “profesyonel çalışanlar” denmektedir. Profesyonel yöneticiler, STK’da yönetim işini belirli bir ücret karşılığında icra eden kişilerdir.

Profesyonel yöneticiler, -işlerin uzmanlıklara göre paylaşıldığı organizasyonlara sahip olan STK’larda- genel müdür, genel koordinatör ve genel sekreter gibi sıfatlar taşıyan, tüm profesyonel kadronun etkin yönetimini üstlenen ve bu konuda STK’nın yönetim kuruluna karşı sorumlu olan kişilerdir. Yine, STK’nın çalışma alanına ve ihtiyaçlarına göre, bu yöneticilerin altında çalışan -mali, idari, teknik, vb. işlerden sorumlu- yardımcılar ve bu yardımcıların altında da her bir çalışma biriminin koordinasyonunu üstlenen diğer kişiler profesyonel çalışanlar grubunda yer almaktadır.(Güder, Nafiz; STK’lar için İletişim ve Kampanya Hazırlama Rehberi. 26.01.2007)

 

4.4. İnsani Yardım Kuruşlarında Profesyonel Çalışanlar

STK çalışanları kavramıyla; bir STK’nın işlevini yürütebilmek için ihtiyaç duyduğu, STK yönetim kurulunun belirlediği görev tanımı çerçevesinde tam zamanlı, yarı zamanlı ya da proje bazlı olarak çalışan, emeğinin karşılığını belli bir ücretlendirme politikası çerçevesinde para ve sosyal haklar şeklinde alan profesyonel çalışanlar -uzman, yönetici, destek kadrosu, vb- anlatılmaktadır.

Ücretli çalışanlar, kurumlaşmış STK’ların ayrılmaz ve vazgeçilmez unsurlarıdır. Bununla birlikte özel kuruluşlardan farklı olarak, STK’ların yalnızca çalışanı durumunda değildirler. STK’nın ana amaç ve ideallerine inanmış, mesai saatleri dışında da çalışmaya hazır ve istekli kişiler olmaktadırlar. Pek çok STK’da, ücretli çalışanlar aynı zamanda STK’nın üyesidir. Dolayısıyla, STK politikalarının belirlenmesinde oy hakkına da sahiptirler. (Güder, Nafiz; STK’lar için İletişim ve Kampanya Hazırlama Rehberi. 26.01.2007)

 

5.İHH İNSANİ YARDIM VAKFI PERSONEL PROFİLİ

 

5.1.KURULUŞU

1992 yılında Bosna Savaşı sırasında, bir grup hayırseverin savaş bölgesine insani yardım ulaştırma çabalarıyla temellerini attığı İHH İnsani Yardım Vakfı resmi olarak 1995 yılında kurulmuştur. Savaş, afet, yoksulluk ve insan hakları ihlallerinin olduğu bütün bölgelere ulaşmayı hedefleyen İHH, insani meselelerin çözümünde devletlerin ve devletlerarası kuruluşların müdahalesinin yanında sivil girişimlerin de tamamlayıcı nitelikte olduğuna inanmaktadır.

 

5.2.VİZYONU

·         Savaş ve doğal afetlerin sebep olduğu olumsuzluklar giderilerek bireylere ve toplumlara kendi ayakları üzerinde durabilmeleri için destek olmak.

·         Tüm dünyada yardımlaşma alanında öncülük ederek ülkeler ve kurumlar arasında iş birliğini geliştirip ortak bilinç oluşturmak.

·         Yardıma muhtaç duruma düşmüş toplumların kişi ve kuruluşlarını güçlendirmek.

·         Kriz anında en az zarar için en hızlı ve etkin şekilde bölgeye ulaşmak.

·         Kalıcı projelerle kalıcı çözümler üretmek.

·         Yoksulluğun giderilmesine ve sosyal adaletin sağlanmasına katkı sağlamak.

 

5.3.MİSYONU

·         Yeryüzünde adaletin ve iyiliğin hâkim olması için evrensel kardeşlik bilinciyle nerede olursa olsun muhtaç ve mazlum tüm insanlara ihtiyaç duydukları insani yardımı ulaştırarak onurlu bir yaşam sunmak.

·         İnsanı yardıma muhtaç hâle getiren ve mazlum eden her türlü politika ve faaliyetleri önlemek üzere tüm insanların temel hak ve hürriyetlerinin ihlal edilmemesi için gerekli çalışmaları yapmak.

·         Değişen dünyada değişmeyen değerlerin yaşatılmasını sağlamak.

·         İyiliği her zaman her yerde yaşatmak.

 

5.4.ÇALIŞMA TÜR VE ALANLARI

5.4.1.Acil Yardım Çalışmaları

İHH, savaş ve doğal afet gibi kriz durumlarına en hızlı şekilde müdahale ederek mağdurların acil ihtiyaçlarını karşılamaktadır.

Arama kurtarma çalışmaları ve teknik malzeme yardımları

Acil barınma ve ihtiyaç ünitelerinin kurulması:

·         Prefabrik konutlar

·         Çadır kentler

·         Geçici köyler

·         Seyyar mutfak ve aşevleri

·         Seyyar banyo ve tuvaletler

 

5.4.2.Acil Sağlık Yardımları

·         Gezici sağlık hizmetleri

·         Geçici sağlık tesisleri

·         İlaç ve tıbbi malzeme yardımları

·         Ameliyat ve diğer tedavi hizmetleri

·         Gıda, giyecek ve diğer ihtiyaç malzemelerinin dağıtımı

·         Kadın, çocuk, yaşlı ve kimsesizler için güvenli ortamlar sağlanması

 

 

 

5.4.3.Sosyal Yardımlar

Gıda Yardımları (acil gıda programları, kurban programı, ramazan kumanya ve iftar dağıtımı çalışmaları, gezici ve geçici aşevleri, sürekli ihtiyaç bölgelerinde gıda dağıtımı vb.)

Yetim Yardım Programları (yetimhane kompleksi inşa ve işletmeleri, savaş, deprem ve sair sebeplerle yetim kalan çocukların gıda, giyim, eğitim, sağlık, barınma vb. ihtiyaçlarının karşılanması vb.)

Barınma ve Giysi Yardımları (prefabrik köy, çadır kentler, yıkılan evlerin yeniden inşası, zarar görmüş evlerin tadilatı, ihtiyaç sahiplerine sürekli giysi dağıtımı vb.)

İş - Meslek Edindirme Projeleri (ailelere balıkçı tekneleri, çiftçilik, marangozluk, terzilik, boyama, nakış vb. meslek edindirme kursları, ailelere motor taksiler, kadın gelişim enstitüleri vb.)

Su Kuyuları ve Kanallarının İnşası

 

5.4.4.Eğitim Yardımları

Eğitim Tesis ve Altyapı Yardımları (kreş, ilköğretim kurumu, lise, üniversite, enstitü, gençlik merkezi ve benzer farklı tür ve düzeylerde eğitim kurumu inşa ve / veya tadilatı; fen laboratuarı, bilgisayar laboratuarı, kütüphane, spor salonu ve benzeri eğitim birimi inşa ve / veya tadilatı vb.)

Eğitim Araç Gereçleri Yardımları (öğrencilere yönelik çantalar, eğitim setleri, okul kıyafeti, yardımcı ders araç gereci ve benzeri farklı mahiyetlerdeki eğitim materyalleri ihtiyaçlarının karşılanması, eğitim kurumlarında asli ve yardımcı ders araç gereçleri ihtiyaçlarının karşılanması vb.)

Yeterlilik Kazandırma Yardımları (meslek kazandırma, mesleki yeterliliğe derinlik kazandırma ve benzeri mahiyetlerde eğitim hizmetleri verilmesi vb.)

5.4.5.Kültürel Yardımlar

Radyo ve TV yayıncılığının desteklenmesi

İbadethane ve mescit inşası

Sağlık Yardımları

Sağlık Tesis ve Altyapı Yardımları (mobil poliklinik ve sağlık otobüsü, yerleşik hastane ve poliklinikler, geçici sağlık çadırları, ilaç ve tıbbi malzeme desteği, sahra çadırları, ambulans destekleri vb.)

Sağlık Hizmeti Yardımları (katarakt ameliyatları, gönüllü sağlık personelinin bölgelerde istihdamı, bağımlılık yapan madde kullanan gençlerin rehabilitasyonu, AIDS hastalarının rehabilitasyonu, sağlık taramaları, koruyucu hekimlik çalışmaları)

 

5.4.6.Bilinçlendirme

İHH dünyanın farklı bölgelerindeki insani sorunların gündeme getirilmesi, kamuoyunun doğru biçimde bilgilendirilmesi, sosyal sorumluluk hedefi ile harekete geçilmesi, insan hakkı ihlallerinde önleyici rol oynanması gibi amaçlarla bilinçlendirme çalışmaları yürütmektedir.

Bu çerçevede panel, sempozyum ve uluslararası konferanslar düzenlemek, yaşanan sorunlara ilişkin raporlar hazırlamak, süreli yayınlar ve internet aracılığı ile kamuoyunu bilgilendirmek, kitaplar yayınlamak, miting ve basın açıklamaları yapmak, radyo ve televizyon programları hazırlamak, yarışmalar ve geceler düzenlemek gibi faaliyetler gerçekleştirmektedir.

 

5.5.VAKFIN ÜYELİKLERİ

İHH İnsani Yarım Vakfı ulusal ve uluslar arası üyeliklere sahip bir yardım kuruluşudur.

Bu üyelikler ise aşağıdaki gibidir;

·         Birleşmiş Milletler Ekonomik ve Sosyal Konseyi (ECOSOC) Danışman statüsünde üyelik

·         İKÖ İnsani Forum üyeliği

·         İnsani Forum üyeliği

·         Irak'a Yardım Yapan Uluslararası Yardım Kuruluşları Meclisi üyeliği

·         İslam Dünyası STK’lar Birliği (İDSB) üyeliği

·         Türkiye Gönüllü Teşekküller Vakfı (TGTV) üyeliği

 

5.6.VAKFIN ALDIĞI ÖDÜLLER

İHH’nın 1995 yılından bu yana gerçekleştirdiği çalışmalar yetkili merciler ve otoriteler tarafından da takdirle karşılanmaktadır. İHH’nın çalışmalarının başarısı aldığı çok sayıda ödülle pekiştirilmiştir.

Son yıllarda alınan birkaç ödül:

·         Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından verilen “Kaynaklarını amaçları doğrultusunda en iyi kullanan vakıf” ödülü (2005)

·         Aşiyana Yetimhanesi (PAKİSTAN) - Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından verilen “Gerçekleştirilmiş en iyi proje” ödülü (2006)

·         Kadın Eğitim Enstitüsü (SOMALİ) - Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından verilen “Gerçekleştirilmiş en iyi proje” ödülü (2006)

·         Mobil Hastane (IRAK) - Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından verilen “Gerçekleştirilmiş en iyi proje” ödülü (2006)

·         TBMM Üstün Hizmet Ödülü (2007)

·         Uluslararası Karma Kültür Gençlik Konseyi (COJEP) İnsan Hakları Ödülü (2010)

 

 

 

 

 

6.İHH İNSANİ YARDIM VAKFI PERSONEL PROFİLİ VE ÇALIŞMA KOŞULLARI

6.1.Demografik Yapı

Kurumda toplam istihdam edilmekte olan personelin yaş ortalamaları, eğitim durumları, cinsiyetleri gibi hususların yanı sıra özlük hakları, çalışma     şartları ve koşulları da aşağıdaki gibidir.

 

6.1.1.Personelin Yaş Ortalaması

·         18 Yaş altı                  ;%0

·         18-30 Yaş Arası         ;%65   

·         31-40 Yaş Arası         ;%10

·         40 Yaş ve üzeri          ;%25

 

6.1.2.Eğitim Düzeyi

Yine istihdam edilmekte olan personelin eğitim durumları da         aşağıdaki gibidir.

·         Lise ve dengi bir kurumdan mezun   ;%18

·         Lisans Mezunu                                  ;%65

·         Yüksek Lisans Mezunu                     ;%12

·         Doktora ve Akademik                       ; %5

           

6.1.3.Cinsiyet Oranları

·         Çalışan Bayan Oranı                          ;%23

·         Çalışan Erkek Oranı                          ;%77

           

6.1.4.Çalışma Saatleri ve Mesai Takibi

Vakıfta çalışma saatleri aşağıdaki gibi belirlenmiş ve buna göre işlemektedir.

Hafta içi; 09:00 – 18:30 Hafta Sonu; 09:00 – 15:00 arasındadır.

Mesai takibi ise; personel takip sistemi adı verilen bir sistem ile takip edilmekte, çalışanlar kuruma giriş yaptıklarında parmak izi yada personel kartını manyetik sisteme okutmak suretiyle giriş ve çıkarken de yapılan aynı             işlemle birlikte çıkışlar takip edilmektedir.

           

6.1.5.Özlük Hakları

Çalışanların tamamı Türkiye’de yürürlükte olan kanunlar kapsamında ilgili prosedüre uygun olarak özlük haklarına sahiptirler. Buna göre; Tüm çalışanlar; SSK, Yemek, Yol ücretlerinin yanı sıra pozisyonlarına ve yeterliliklerine uygun maaş alırlar.

 

6.1.6.Eğitim ve Geliştirme

·         Kurum içi departmanların gerektirdiği teknik eğitim.

·         Oryantasyon

·         Hizmet içi eğitim

·         Dil, akademik eğitim ve teknik destek eğitimi

·         Acil yardım ve arama-kurtarma eğitimi

·         Arazi çalışmaları eğitimi gibi kurumun çalışma yöntemlerine uygun eğitimler verilmektedir.

 

6.1.7.İzin Günleri

            Çalışanların tamamı Türkiye’de yürürlükte olan kanunlar kapsamına ilgili prosedüre uygun olarak izin süreleri kullandırılmaktadır.

            Buna göre;

·         0-5 Yıl arası çalışanlar; 14 İş günü

·         6-15 Yıl arası çalışanlar; 20 İş günü

·         16 Yıl ve üzeri çalışanlar; 26 İş günü izin kullanırlar ve bu izin kullanımları tamamen iş yasalarının ön gördüğü şekilde düzenlenmiş ve pratize edilmiştir.

 

6.1.8.İş Başvurusu ve İşe Alım

            Vakfın internet sitesinde yer alan CV bankası aracılığıyla sair zamanlarda gelen taleplerden oluşturulan CV Bankası içerisinde açık bulunan pozisyonlara alım yapılması için süreç başlatılır. Adaylar www.ihh.org.tr adresindeki CV Bankasında var olan başvuru formunu doldurarak sisteme kaydolurlar.

            Daha sonra açık kadrolar olması halinde öncelikle bu CV Bankası üzerinden, teknik yeterlilik, referanslar ve güvenlik soruşturmaları yapılan adaylar sözlü mülakat için vakıf merkezine davet edilir.

            Ön görüşme, mülakat ve referans görüşmeleri neticesinde aday uygun görülmesi halinde ekibe dahil edilir ve kadroda yerini alır.

 

 6.1.9.Personel Maaş Politikası

Vakıf istihdam etmekte olduğu personelin teknik yeterliliği, tecrübesi, kıdemi gibi hususları değerlendiren bir maaş politikası yürütmektedir. Buna göre ekibe dahil edilen personel bu kriterler doğrultusunda karar verilen bir rakam üzerine çalışmaya devam eder.

Zam dönemlerinde de aynı şekilde performans, kıdem ve tecrübe gibi değerlendirmeler, ilgili bölüm amiri, başkan yardımcısı ve üst yönetici değerlendirmeleri doğrultusunda belirlenir.

 

6.2.Taşeron Hizmet Alımı

Vakıf kendi bünyesinde bulunmayan temizlik ve güvenlik hizmetlerini bu hizmeti veren şirketler tarafından karşılamaktadır. Bu alanlardan Güvenlik hizmeti için toplam 4 personel ve temizlik hizmetleri için ise toplam 3 personel olmak üzere 7 kişilik hizmet alımı yapılmaktadır.

 

6.3Yurtdışı Görevlendirme

Toplam130 ülkede fiili olarak çalışma yapmakta olan vakıf ihtiyaca göre kısa süreli, orta vadeli ve uzun vadeli görevlendirmelerde bulunmaktadır. Bunlar 1-3 Ay, 3 -12 Ay ve 1 Yıl ve üzeri zamanlarda gerçekleşmekte, işin ve görevlendirmenin teknik şartlarına bağlı olarak görevlendirme özlükleri değişiklik göstermektedir.

 

KAYNAKÇA

·         Bal, Şemsettin, İnsan Kaynakları Müdürü, Mülakat

·         Coşkun, Atayeter, Özilhan, Derya, ve Aslan, Şebnem, "Sivil Toplum Kuruluşlarında Bilgi Teknolojileri Kullanımının Örgüt Yapısı ve Performansına Etkileri

·         Güder, Nafiz; STK’lar için İletişim ve Kampanya Hazırlama Rehberi. 26.01.2007

·         Pekmezci, Mustafa, Gürsoy, Sivil Toplum Kuruluşlarında Yönetim ve Yönetici Profili

·         Seyyar, Ali ve Adalı, Ömer, Türkiye'de Yoksullukla Mücadelede STK'ların Rolleri ve Önemleri

·         www.ihh.org.tr